Enter at least 3 characters
HOME > Pohjoismainen kestävän kehityksen raportti 2020

Esipuhe

Kun päätimme syksyllä 2019 kestävyystavoitteistamme vuosille 2019–2022, uskoimme asettaneemme tavoitteet korkealle. Tavoitteisiin pääsemisen tehostamiseksi jaoimme kaikki työntekijät ryhmiin (joita kutsumme ”kestävyyspoluiksi”). Uskon, että ymmärsimme vasta siinä vaiheessa, miten paljon tehtävää todellakin vielä on kaltaisellamme yrityksellä, joka ottaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tosissaan. Olemme nöyriä kaikkien kestävyyshaasteiden edessä, mutta samalla päättäväisiä. #Actionoverwords on Chiesin periaate – teot ovat tärkeämpiä kuin sanat.

 

Chiesi Nordic on saanut paljon aikaan vuoden 2020 aikana, mutta vielä on paljon tehtävää. Toivon, että tässä raportissa esittelemämme kokemukset voivat inspiroida muitakin. Odotan myös vuoropuhelun jatkumista muiden yritysten kanssa!

 

Olav Fromm, toimitusjohtaja
Chiesi Nordic

 

 olaf

Mikä on meille tärkeää?

Joissakin maissa on yhtiömuoto, josta käytetään nimitystä Benefit Corporation. Se on tarkoitettu yrityksille, joilla on kaksi tarkoitusta: voiton tuottaminen JA yhteiskunnallisen hyödyn tuottaminen. Chiesi toimii tässä yhtiömuodossa niissä maissa, joissa se on mahdollista. Pohjoismaissa ei tätä yhtiömuotoa toistaiseksi ole.

 

Kuten emoyhtiömme Chiesi Groupin vastuullisuusraportista ilmenee, haluamme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkyvän koko toiminnassamme. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 on antanut meille ja koko maailmalle yhteiset tavoitteet. Ohjelman 17 tavoitetta ja 169 osatavoitetta, Pariisin kokouksen ilmastotavoitteet sekä alamme omat sopimukset muodostavat pohjan omalle kestävyyssuunnitelmallemme. 

 

Kun Chiesi Nordic laati kestävyyssuunnitelmansa syksyllä 2019, mietimme myös, mitkä asiat emoyhtiömme kattavassa analyysissä olivat kaikkein tärkeimpiä meille Pohjoismaissa. Olemme jatkaneet keskusteluja analyysin pohjalta johtoryhmän kesken ja koko henkilöstön kanssa. Olemme myös kartoittaneet viiteryhmämme ja käynnistäneet työn saadaksemme heiltä palautetta kestävyystyöstämme.

 

Ymmärrämme, että suurin osa ympäristövaikutuksistamme syntyy lääkkeidemme kehitystyön ja tuotannon yhteydessä. Tavoitteenamme on, että toimintamme vaikuttaisi osaltaan ihmisten ja planeettamme hyväksi. 

 

     

Planeetta – Ympäristö ja ilmasto

 

Ilmasto. Toimintamme aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Haluamme vähentää niitä merkittävästi ja olla vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaleja niiden päästöjen suhteen, joita voimme itse hallita.

Potilaat – yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet

 

Haluamme lääkkeidemme parantavan ihmisten elämää ja haluamme, että lääkkeemme ovat niitä tarvitsevien ihmisten saatavilla. Tällä hetkellä lääkkeet eivät ole kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla, mikä merkitsee epätasa-arvoisuutta.

Yhteistyö – ekosysteemimme

 

Vaikka suora vaikutuksemme asioihin onkin usein rajallista, voimme vaikuttaa muihin, jotka ovat osa ”ekosysteemiämme”: tavarantoimittajiin, alalla toimiviin kollegoihin, asiakkaisiin, jne. Meillä kaikilla on yhdessä merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin on puututtava. Vaikutukset eivät koske pelkästään ilmastoa, vaikka keskitymmekin lyhyellä tähtäimellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 13, joka koskee ”ilmastotekoja”. 

Henkilöstö: viihtyisä työpaikka, jossa kaikki toimivat oikein

 

Työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä edellytyksiä tavoitteisiimme pääsemiselle. Haluamme olla hyvä työnantaja ja haluamme työntekijöidemme tuntevan olevansa osa jotakin suurempaa. Uskomme monimuotoisuuteen, tasa-arvoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen sekä toimintaperiaatteina että tavoitteina. Ennaltaehkäisemme korruptiota, muita väärinkäytöksiä ja epäeettistä käytöstä.

 

Kun analysoimme riskejä, pyrimme aina huomioimaan kestävän kehityksen. Osittain siksi, että ilmastonmuutokset merkitsevät meille uusia haasteita, mutta myös siksi, että kestävyystavoitteemme ovat osa liiketoimintamme tavoitteita samalla tavoin kuin myyntitavoitteemme. Jos emme pääse asettamiimme kestävyystavoitteisiin, emme ole onnistuneet tehtävissämme. Riskien osalta toimimme ensisijaisesti Chiesi Nordicin tekemien analyysien pohjalta. Alla on joitakin esimerkkejä asioista, jotka olemme erityisesti huomioineet riskeinä Pohjoismaiden markkinoilla.

 

Ympäristö ja ilmasto

Chiesi Nordicin kestävyyssuunnitelmassa on kaksi selkeää tavoitetta, jotka liittyvät nimenomaan ympäristöön ja ilmastoon. 

 1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 % henkilöä kohden vuodesta 2019 vuoteen 2022
 2. Kiertotalouden periaatteiden merkittävämpi soveltaminen kulutukseemme

 

Tulokset vuonna 2020: olemme mitanneet hiilidioksidipäästöjä ainoastaan käyttämiemme autojen polttoaineen sekä lentomatkojen osalta. Koska työntekijöiden määrä on noussut, päästöt henkilöä kohden ovat laskeneet, mutta eivät vielä kovin paljoa. Vuonna 2020 päätimme uusista periaatteista autojen osalta ja tavoitteena on, että kaikki käytössämme olevat autot ovat sähköautoja vuoden 2024 loppuun mennessä. Uusi toimintaperiaate on alkanut näkyä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Meille on toimitettu 15 autoa, joista 11 oli sähköautoja, 3 plug-in-hybridiä ja 1 dieselkäyttöinen ympäristömalli. Alla on arvio päästöistämme:

 

Päästöjen lähde  2019 2020 

Lennot (kg CO2e)

 176 000 kg CO2e  

227 100 kg CO2e

Hotelliyöt (kg CO2e)

 

25 000 CO2e

Autot Pohjoismaissa

 155 000 kg CO2

161 000 kg CO2

 

Lisäksi olemme pyrkineet vuoden 2020 aikana saamaan käsityksen siitä, mitä ympäristövaikutuksia on mm. myyntikokouksissa kuluttamallamme ruoalla, ostamiemme tietokoneiden epäsuorilla päästöillä sekä myymiemme lääkkeiden ja lääkintäteknologisten tuotteiden kuljetuksilla, ym. Myös näitä päästöjä on vähennettävä. 

 

Ympäristöön ja ilmastoon liittyviä havaitsemiamme riskejä ovat muun muassa liisaamiemme sähköautojen akkujen valmistus ja sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentaminen sekä ratkaisujen löytäminen kuljetuksille niin, että päästöjä voidaan vähentää, mutta samalla varmistaa lääkkeiden saatavuus potilaille.

 

Konkreettisia tuloksia – ympäristö ja ilmasto:

 1. Olemme järjestäneet työpajoja kestävistä hankinnoista ja aloittaneet tätä koskevien toimintaperiaatteiden soveltamisen. 
 2. Olemme ottaneet jätteiden lajittelun käyttöön toimipaikoissamme. 
 3. Olemme alkaneet tehdä elinkaarianalyysejä ja niiden seurauksena harkitsemme laajempia leasing-mahdollisuuksia. Samalla tutkimme miten voimme pidentää joidenkin ostamiemme tuotteiden käyttöikää. 
 4. Olemme käynnistänet analyysin siitä, miten valmistamamme inhalaattorit voitaisiin kerätä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä muovin ja metallin kierrättämiseksi.

 

Kestävyyden sosiaaliset ulottuvuudet ja ihmisoikeudet

Meille on tärkeää vaikuttaa osaltamme myönteiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Olemme raportoineet tarkemmin työstämme ihmisoikeuksien ja YK:n Global Compact -periaatteiden hyväksi koko konsernin vastuullisuusraportissa. Ihmisoikeudet näkyvät kuitenkin eri tavoin myös Pohjoismaisessa työssämme. Osittain Code of Interdependence -periaatteidemme toteuttamisessa ja osittain tärkeinä pitämiemme periaatteiden ja oikeuksien puolustamisessa: osallisuus,  syrjimättömyys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys. Tämä raportti on yksi esimerkki läpinäkyvyydestä – toinen esimerkki on ”kestävyyspolkumme”, joihin kaikki työntekijämme osallistuvat.

 

Konkreettisia tuloksia – yhteiskuntavastuu

 1. Toteutimme vuonna 2020 kuusi niin sanottua ”shared value”-projektia. Lisäksi kaksi projektia on vielä kesken (ja uusia projekteja on jo käynnistetty vuonna 2021). Projektit ovat koskeneet muun muassa suomalaisten sairaanhoitajien koulutusta inhalaatiotekniikoista, ruotsalaisten lääkärien neuvontaa astmapotilaiden koronahoidosta, sosiaalisessa mediassa julkaistua videota nefropaattisen kystinoosin tunnistamisesta sekä Norjaan hiljattain tulleiden maahanmuuttajien tietoisuuden lisäämistä astmasta ja keuhkoahtaumataudista. Potilasorganisaatiot, jotka ovat osallistuneet projekteihin ovat pitäneet niitä menestyksekkäinä. Chiesi Nordicin kannalta olemme oppineet lisää potilasjärjestöistä, jotka tukevat lääkkeitämme käyttäviä potilaita, ja olemme myös saaneet lisätietoja potilaiden kokemista haasteista. 
 2. Vuoden 2020 aikana käytimme puolikkaan työpäivän työntekijää kohden vapaaehtoistyöhön. Toteutimme myös sisäisen projektin, jossa kartoitimme tapoja vapaaehtoistyömme tehostamiseksi ja sen vaikutusten lisäämiseksi. Projektin yhteydessä päätimme, että kaikkien yrityksen työntekijöiden odotetaan käyttävän 8 työtuntia vuodessa vapaaehtoistyöhön.
 3. Teimme lahjoituksia muun muassa Punaiselle Ristille, Pelastakaa lapset -järjestölle ja Vi-skogen-projektille. Näiden lahjoitusten kokonaismäärä oli noin 200 000 euroa. 
 4. Code of Interdependence: uskomme kaikkien olevan riippuvaisia toisistaan. Siksi käymme keskusteluja suurimpien tavarantoimittajiemme kanssa ja olemme tiedottaneet suurimmalle osalle yhteistyökumppaneistamme, miten suhtaudumme kestävään kehitykseen sekä mitä odotamme itseltämme ja yhteistyökumppaneiltamme. Tällaisten keskustelujen yhteydessä yksi tavarantoimittajistamme sanoi:

 

“I really like working with you at Chiesi because working with you is pushing me to learn more so that I can offer other customers more sustainable solutions.”  

 

Henkilöstömme ja arvomme

Pyrimme siihen, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja saavat hyvät edellytykset saavuttaa heiltä odottamiamme tuloksia. Monimuotoisuus on yksi tärkeä tekijä tavoitteisiimme pääsemisessä ja pyrimme kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme samalla tavoin heidän taustastaan riippumatta.

Olemme kasvava yritys. Henkilöstömme näytti tältä vuonna 2020 (vuosi 2019 suluissa):

 

  Yhteensä Josta johtajia   Alle 30-vuotiaita  4 (2)

Naisia

48 (39)

13 (13)

 

30–50 vuotiaita

40 (33)

Miehiä

32 (22)

7 (5)

 

>50 vuotiaita

36 (26)

 

Tulokset ”Great Place to Work”-tutkimuksesta (toteutettiin vuonna 2019, mutta raportoitiin vuonna 2020.)

Vastausprosentti: 100 %

Työntekijöiden tyytyväisyys: 96 %

”Trust index”: 88 %

 

nordic

 

Kaikki luvut ovat merkittävästi korkeampia kuin alalla yleensä ja muissa tutkituissa pohjoismaisissa yrityksissä. 

 

Konkreettisia tuloksia – henkilöstö ja arvot

 1. Vuonna 2020 loimme 11 ”kestävyyspolkua”, joiden kautta koko henkilöstö on mukana kestävyyssuunnitelmamme toteuttamisessa. Näihin ryhmiin osallistuminen kirjattiin myös seurattaviin asioihin kehityskeskustelujen yhteydessä (ja bonuksista päätettäessä). Ryhmissä toteutettavan työn on katsottu olevan opettavaista ja kiinnostavaa. Tuloksena on ollut laajempi osaaminen ja sitoutuminen, useita päivitettyjä ohjeistuksia, uusia rutiineja ja uutta yhteistyötä.
 2. Korruption vastaiset toimenpiteet: riskianalyysi on suoritettu ja korruptiota ja muita väärinkäytöksiä (kuten seksuaalista häirintää) koskevaa tiedostusmateriaalia on laadittu. Lisäksi olemme pitäneet tiedotustilaisuuden koko henkilöstölle ja päättäneet syventää korruption vastaista työtämme vuoden 2021 aikana.
 3. Käynnistimme myös ohjelman työpaikkojen parantamiseksi ja työntekijöiden säilyttämiseksi perehdytysohjelmalla, johon sisältyy tietoa eettisistä arvoistamme ja monimuotoisuudestamme.

 

237-2021-MARK